Kan man droppe undervisningen, så lenge man kommer på prøven? Ja, sier Udir.

For ikke så lenge siden skrev jeg et innlegg med tittelen Høyt fravær, hva gjør det?. Dette har fått mange kommentarer og støtteinnspill både her på bloggen og på Twitter - det er svært tydelig at problemet med at fravær i videregående skole ikke får konsekvenser er noe som opptar mange.

Regelverket synes å være uklart når det gjelder spørsmålet om hvor høyt fravær en elev kan ha før dette fører til at han/hun ikke får standpunktkarakter i et fag, og mitt inntrykk er at praksis dermed er svært ulik, fra lærer til lærer, fra skole til skole. Alt ettersom hvem man spør, vil man få ulike svar. Det var dermed svært interessant da @Lektorthorsen på Twitter (aka Bjarn Thorsen) la ut skjermbildet fra en chat med Udir, hvor han hadde prøvd å få et svar angående dette med fravær. Dette skjermbildet ser slik ut:

Legg merke til hvor unnvikende svarene er, vedkommende Udirrepresentant skjønner ikke problemstillingen, eller prøver å unngå å svare. Til slutt her skrives det likevel "Har du vurderingsgrunnlag, så kan du sette karakter. Har du ikke vurderingsgrunnlag, kan du ikke". Dette må jo unektelig tolkes dithen at elevene ikke trenger å møte til undervisning, i det hele tatt, så lenge de møter til vurderingssituasjonene.

Dette er graverende. Hvorfor fører vi fravær? Hvorfor jobber vi for å få elevene til å komme på skolen? Hvor er incentivet til å delta i undervisningen, når det ikke spiller noen som helst rolle så lenge man vet når prøvene er? Er dette svaret for å få ned frafallet i videregående skole - la alle få karakter, selv om de har et fravær på 50-60-70-80 %? Når høyeste innstans for utdanning i Norge ikke klarer å sette grenser for dette, så vil konsekvensene kunne bli enorme. Dette er jo ikke et hemmelig regelverk, det er noe som elevene i stadig større grad er klar over, og som de vet å utnytte. Hvem ville ikke gjort det? Letteste utvei er nå engang letteste utvei.

Videregående skole er ikke for privatister. Å være elev på en videregående skole må forutsette tilstedeværelse, og deltagelse i undervisningen. Om noen lurer på hvorfor mange unge klager over systemet når de kommer opp på universitetene og høyskolene, eller på hvorfor de tiltaksløse ikke klarer læretiden og havner på NAV, og til sist på hvorfor dette ikke ble gjort noe med i skolen, så kan jeg i alle fall gi en del av svaret: Hva de gjør, eller ikke gjør, i videregående skole, får få, om noen, konsekvenser for vitnemålet de til slutt sitter igjen med. Vi har ingen virkemidler for å få elevene til å møte. Vi har ingen sanksjonsmuligheter, ut over å sette ned den bittelille ordenskarakteren, og alle vet at den spiller en minimal rolle for resten av elevenes liv.

Her må noe gjøres, om vi ønsker at den videregående skolen skal opprettholdes i sin nåværende form.

Kommentarer

Bra! Pussig nok er det slik at private vgs mister det offentlige tilskuddet dersom en elev får for høyt fravær. (like pussig er det at de må fortsette å gi undervisning til dem, uten tilskudd). En kan mene mye om dette, og stusse over forskjellsbehandlingen, men gitt at det tilsynelatende da ikke er noe egentlig krav om oppmøte, blir det virkelig merkelig at tilskudd styres av nettopp oppmøte. Her snakkes det med to tunger. Alternativt en tunge som er såpass stor at den gjør det som sies utydelig...
Leif Harboe sa…
Med utgangspunkt i kravet om at eleven skal delta aktivt i undervisningen, sender vi varselbrev til elever når de er en del vekke, om at de står i fare for å ikke få karakter
Elevene skal møte til og delta aktivt i opplæringen.
Nedenfor er hentet fra rundskriv (beklager rotete formatering)
Stort fravær og
manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at
grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter
mangler2
.http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Ny_vurderingsforskrift_8-10_nett.pdf?epslanguage=no
Lærerne skal følge med på elevenes utvikling og gi tilbakemeldinger
som elevene lærer noe av. Læreren skal varsle eleven dersom elevens
fravær fører til at læreren kan komme til å mangle grunnlag for å få
fastsatt karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Eleven skal gis mulighet til å rette opp forholdet3
.
Det er ikke automatikk i at fravær over en viss prosentandel
fører til at elever ikke kan få karakter i forbindelse med halvårsvurdering
eller standpunktkarakter. Det er derfor ikke anledning til å innføre
bestemte prosentgrenser for når det ikke kan gis karakter. Læreren må
i hvert enkelt tilfelle vurdere om elevens fravær er for høyt til å få karakter. Å sikre at læreren får grunnlag for vurdering, er et felles ansvar for
lærer og elev.
Bjørn Helge sa…
Joda, Leif, men dette endrer jo ikke den grunnleggende problemstillingen - det bekrefter den heller. Her står det konkret at det er mangel på vurderingsgrunnlag som skal utløse varsel, og ev. "stort fravær" - hva nå enn det er.
Stein Olav sa…
Det er vel ikkje berre på prøver og andre testar ein skal vurderast? Det ein elev syner av kompetanse i timen må også telje med. Ein elev som ikkje møter opp, kan heller ikkje syne kompetanse, noko som igjen fører til at vurderingsgrunnlag manglar.
Det einaste er om eleven syner kompetanse på desse områda den tida eleven er til stades. Då er anten eleven naturleg flink og kan stoffet, eller han/ho har arbeidd på eiga hand. Målet må vere god sluttkompetanse, så om eleven har klart å oppnå dette, så må vurderinga spegle det.

Eg gjekk ut av VGS for litt over ein månad sidan. Sjølv hadde eg stort fråvær i ein del fag, alle tre åra. Årsaka var stort sett politisk aktivitet, og mykje vart såleis stroke frå vitnemålet. Men poenget er at stort fråvær ikkje nødvendigvis er fordi ein ikkje gidd å møte opp. Ville eit slikt fråvær ført til at ein privat skule ville mista tilskot?

At Udir-representanten ikkje ville svare tydeleg ser eg både positivt og negativt på. Eg synest det er positivt at representanten ikkje går ut mot regelverket som gjeld, nemleg at stort fråvær kan føre til manglande vurderingsgrunnlag.
I enkelte situasjonar kan ein si at t.d. 20 % fråvær gjer at ein ikkje får vurdering i faget. Men det er så mange andre faktorar (som i mitt tilfelle - gyldig fråvær / stroke fråvær) som også spelar inn. Derfor er det vanskeleg å setje ei fast grense på dette. Det må vere opp til læraren sjølv å bestemme om han/ho har nok å vurdere eleven ut frå. Har eleven synt kompetanse på alle områda i læreplana? Ja/nei? Kor mykje har eleven synt at han/ho kan?

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!